Dernek Tüzük

TÜRKİYE YAT KAPTANLARI VE ÇALIŞANLARI DERNEK TÜZÜK MADDELERİ 

MADDE 1  

Derneğin Adı ve Merkezi 

 

Derneğin Adı: “TÜRKİYE YAT KAPTANLARI ve ÇALIŞANLARI DERNEĞİ” dır 

Derneğin Merkezi: Turistik Yat Sanayi Sitesi, Aydıntepe Mah. No:1 Tuzla/İstanbul 

Dernek merkezi İstanbul olup başka bir il’e taşınması ancak genel kurulda üye sayısının 3/2 tam çoğunluğu ile alınacak karar ile olabilir. Merkez değişikliği kişilerin veya Yönetim Kurulunun tekelinde ve yetkisinde değildir. 

 

MADDE 2  

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek için Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı 

 

Dernek üyelerimizin dayanışması denizciliğin ve yatçılığın gelişmesi konusunda faaliyetlerde bulunmak. 

a-Dernek, yat, kotra, turistik amaçlı, özel ve ticari tekneler, gezi tekneleri, spor amaçlı kullanılan deniz araçlarında çalışan personel, kaptan, deniz makinisti, gemi, kamarot, hostes, aşçı vb iş görenlerin bir araya gelmelerini sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmeleri, meslektaşları ile tanışıp kaynaşmalarının sağlanması. 

b-Sosyal, kültürel ve mesleki eğitimlerini geliştirmelerini sağlamak. 

c-Yat çalışanlarının özlük hakları ile ilgili ilke kararlarını almak ve uygulamasını sağlamak ve tüm üyelerinin çıkarlarını korumak. 

d-Böylelikle turizm faaliyetlerinde bulunan deniz araçlarında çalışanların ülkemiz turizminin gelişmesinde daha canlı katkılarında bulunmalarını temin etmek amacıyla kurulmuştur. 

e-Denizciliğimizin ve yatçılığımızın gelişmesi ve geliştirilmesi ile ilgili her türlü toplantı, seminer, komisyon ve kurullara iştirak eder ve görüşlerini belirtir. 

f-Üyelerin çalışma konusu ve alanı olan yatların, limanların, çevrenin, denizlerin ve koyların tehlikelerden ve kazalardan korunması, deniz ve çevre kirliliğinin önlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, hazırlanacak kanun, tüzük, yönetmelik, genelgeler için dernek adına görüş bildirmek. 

g-Ülkemizde yetişen yat personelinin Avrupa ülkeleri ile rekabet edebilecek eğitime, ehliyete ve sertifikalara sahip olması ve bayrağımızı dünya denizlerinde gururlu dalgalandırmaları için gerekli alt yapının hazırlıkları. 

h-Yat turizmi ve yatçılık sektöründe çalışanların özlük haklarını korumak, takip etmek, devletimizin ilgili kurumları ile ilişkiler kurarak üyelerimizin çıkarlarını korumak. 

i-İç hizmet eğitimleri verebilmek için gerektiği zaman ve yerde eğitim amaçlı kurs yeri açabilmek veya açık olan kurslar ile işbirliğine gidebilmek ve eğitim öncelikli amacımız olacaktır. Uygun olan yerlerde iç hizmet, yelken, su sporları eğitimleri, STCW eğitimleri için kurs düzenleyebilmek için gerekli girişimlerde bulunmak. 

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri 

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi için araştırmalar yapmak. 

2-Kurs, seminer, konferans, panel gibi çalışmaları düzenlemek. 

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınları çıkarmak. Sosyal medya kullanımı, internet tv yayınlarını yapmak ve kullanmak, ulusal tvlerde yayın yapmak ya da yapılan yayınlara katkıda bulunmak ve iştirak etmek.  

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek. 

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek. 

6-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek. 

7-Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarının değerlendirmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları teftiş etmek. 

8-Üyeler arası beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek ve üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak. 

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek. 

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneğin kurabileceği tesisleri kurmak. 

11-Uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye ve bu kuruluşlara ortak çalışmalar yapmak. 

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi halinde, 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek. 

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak. 

14-Gerekli görülen bölgelerde şube ve temsilcilikler açmak. 

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak. 

16-Mesleki, sosyal, hukuki, durum ihtiyaçlarında üyelerine yardım eder. 

17-Çevre temizliği ve doğayı koruma konularında üyelerini bilgilendirmek ve bu konularda faaliyetler yapmak. 

 

Derneğin Faaliyet Alanı 

 

-Dernek, Yat kaptanları ve çalışanlarının kanuni ve sosyal haklarının korunması alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir. 

-Yat kaptanları ve çalışanlarının yeterlilik belgelerinin ce eğitimlerinin tamamlanmasında yardımcı olur. 

-Teknolojik Gelişmelerin Bilgilendirilmesi için kurslar, seminerle ve ilgili eğitimlerin verilmesi. 

-Yat Turizm ve Yatçılık Sektöründe Çalışanların Özlük Haklarını korumak, takip etmek, devletimizin ilgili kurumları ile ilişkiler kurarak üyelerimizin hak ve çalışanları korumak. 

-Ülkemizde yetişen Yat personelinin Avrupa Ülkeleri ile rekabet edebilecek eğime ehliyete ve sertifikalara sahip olması ve Bayrağımızı dünya denizlerinde gururla dalgalanması için gerekli alt yapıyı hazırlamak. 

 

Vizyonumuz 

Çevre bilinci yüksek Ülke, Millet ve Vatan sevgisi öncelikli misyonumuzdur. 

Derneğimizin kendine emanet olarak gördüğü Vatanımızın her karış toprağını, her karış denizini gelecek kuşaklara daha temiz, daha yaşanabilir ve daha güvenli olarak aktarmak önceliklerimizdendir. 

Denizlerimizin korunması, mevcut kirliliğin temizlenmesi için derneğimizin her üyesi bir nefer olarak çalışacağını kabul etmiş olacaktır. 

Bu konuların her türlü gelecek kuşaklara aktarımı için bilinçlenmenin geniş kitlelere yaymak ve sorumluluklarımızı yerine getirmek adına eğitim, seminer, konferans ve brifingler vererek konuyu sürekli gündemde tutarak çözüm üretmek ve çözüm üreten kişi kurum kuruluşlarla işbirliği yapmak temel vizyonumuz olacaktır. 

Hiçbir siyasi veya Etnik kimlik, işaret ve sembol derneğimizin önceliği değildir. 

 

MADDE 3  

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri 

 

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkında sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en az otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Ancak Genel kurulun yapılacağı tarihten 60 gün öncesine kadar üye olanlar ilk genel kurulda seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar. 

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.  

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar, yönetim kurulu kararı ile onursal üye veya fahri üye olarak derneğe kabul edilebilir. Ancak onursal üyelerin ve fahri üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. 

Dernek üyelik işlemleri kişinin bizzat dernek merkezine evraklarını göndererek veya internet ortamında derneğin web sitesinden üyelik işlemlerinin başlatılmasını sağlayabilir. Dernek yönetimi bu isteği otuz (30) gün içinde olumlu veya olumsuz cevap vermek zorundadır. 

 

MADDE 4  

Üyelikten Çıkma 

 

-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. 

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 

 

MADDE 5  

Üyelikten Çıkarılma 

 

-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller 

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, 

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, 

3-Derneğin aleyhine konuşma ve propaganda yapmak, 

4-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını bir (1) yılsonunda ödememek, 

5-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, 

6-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, 

7-Dernek sürekli dini ve siyasi konuları gündeme getirerek insanların huzurunu bozmak ve rahatsızlık yaratmak, 

8-Dernek organlarına ve derneğin yapısına hakaret ve saygısızlık yapmak 

9-Toplumda TYKD üyeliğine yakışmayacak davranışlar içinde olmak. 

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. 

 

MADDE 6  

Dernek Organları 

 

Derneğin zorunlu organları aşağıda gösterildiği gibidir. 

 1. Genel Kurul

2.Yönetim Kurulu 

3.Denetim Kurulu 

4.Disiplin Kurulu 

 

Derneğin İhtiyari Organları 

 

1.Yüksek Divan Kurulu 

2.Danışma Kurulu 

3.Gençlik Kolları 

4-İnternet yayıncılığı ve Sosyal medya kurulu 

 

Yüksek Divan Kurulu, Danışma Kurulu ve Gençlik kolları yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu kurullarımızın alacağı kararlar yönetim kuruluna tavsiye niteliğindedir, hiçbir yaptırımı yoktur. 

Derneğimizin yönetim kurulu ihtiyaç gördüğü takdirde bu ve buna benzer kurulların çalışma komitelerinin sosyal sorumluluk gruplarının oluşumuna karar verebilir. 

 

MADDE 7  

Dernek Genel Kurulunun Şekli, Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü  

 

-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. 

Genel Kurul; 

1.Bu tüzükle belli edilen zamanda olağan, 

2.Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. 

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mart ayı içerisinde yapılır, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Dernek genel kurulları dernek merkezinin bağlı bulunduğu il veya ilçede yapar. Bunun aksine bir değişiklik talebi dernek üyelerinin 3/2 çoğunluğu ile alınacak tüzük değişikliği kararı ile il merkezinin dışında da yapılmasına olanak sağlayacaktır. 

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. 

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

Genel kurul 2. Toplantısına 30 gün ( 1 ay) kala üyelik işlemlerinin yapılmaması, durdurulması genel kuruldan sonra devam edilmesi. 

 

Çağrı Usulü 

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş (15) gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz. 

Toplantı, çoğunluk sağlanmaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden en geç altı (6) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. 

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

 

Toplantı Usulü 

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin (3/2) katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki (2) katından az olamaz.  

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. 

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanılan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri (10/1) tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenilen gündeme alınması zorunludur. 

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna teslim etmekten sorumludur. 

 

MADDE 8  

Genel kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri 

 

Genel kurulda, aksine alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 

Gizli oylama yapılacak durumunda ise toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir. 

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki (3/2) çoğunluğuyla alınabilir 

Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılacak seçim yönetimin Blok liste veya Çarşaf liste diye adlandırılan üyelerin tek tek aday olabileceği yöntem ile seçim yapılmasına karar verilir. Bu karar genel kurulun yapacağı açık oylama ile karar bağlanır. Sonuç olarak genel kurul seçimin blok liste ile veya çarşaf liste ile yapılıp yapılamayacağına karar verir, divan tutanağına işleyip seçime başlanır. 

 

Seçim 

a-Çarşaf liste diye adlandırılan seçim yöntemi 

Aday olan üyeler tahtaya soyadı alfabetik sırasına göre yazılır. Aday olan kişilerin isimleri bir liste halinde oy pusulası şekline dönüştürülür. Mühürlenerek üyelerin kullanımı için dağıtılır. Üyeler oy pusulasında yazılı olduğu halde oy vermek istemedikleri aday veya adayların üzerini tek bir çizgi ile çizerek diğer adaylara oy vermiş kabul edilir. Üye oy pusulasında adı yazan adaylardan istediği kadarına oy verebilir. Ya da üzerini çizerek onu seçmediğini beyan edebilir. 

Bu yöntemle yapılan seçim sonucu en yüksek oy alan 9 kişi yönetim kurulu asıl üyeliğine devamındaki 9 kişi yönetim kurulu yedek üyeliğine seçilmiş olur. Bu şekilde divan tutanağına işlenir. 

b-Blok liste diye adlandırılan seçim yöntemi; 

Seçime aday olan başkan adaylarının hazırlamış olduğu oy pusulalarında seçilecek asıl ve yedek üyesi sayısı kadar üye yazılır. Ve bu pusulalar herkesin görebileceği bir yerde asılarak üyelerin tercih yapma olanağı sağlanır. 

Basılmış olan blok listeler Divan Başkanlığınca hazırun listesine imza atan seçme ve seçilme hakkına sahip üye sayısı kadar mühürlenir ve her biri bir oy pusulası şekline dönüştürülür. 

Bu yöntemle yapılan seçim sonucunda en fazla oy alan blok liste seçimi kazanmış sayılacaktır. 

 

Oy kullanma şekli  

Her üye oy kullanmaya giderken sandık kurulu tarafından mühürlenmiş zarf ve blok liste ile seçim yapılıyor ise, mühürlenmiş blok liste veya listeleri alarak oy kullanma mahalline gider. 

Üye mühürlü oy kullanma zarfına sadece mühürlü bir blok listeyi koyarak seçim sandığına atar. Ve oy kullanma tutanağına imza atarak oy kullanma işlemini sonlandırır. Eğer üye bir den fazla blok listeyi oy kullandığı zarfın içine koyarsa o üyenin kullandığı oy geçersiz sayılır. 

Seçmen üye çarşaf liste ile seçim yapılıyor ise: Mühürlü boş oy pusulasına en fazla yönetim kuruluna seçilebilecek 9 asıl 9 yedek üyenin toplamı kadar isim yazarak mühürlü oy kullanma zarfına koyar ve seçim sandığına oyunu atar. Oy kullanma tutanağına imzasını atarak seçimini sonlandırır. 

 

Seçmen üye oy pusulasına yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerin toplamı olan 18 kişiden fazla isim yazamaz. Eğer 18 kişiden fazla ismi yazılmış ise bu oy geçersiz sayılmıştır. Ancak seçmen üye 18 geçmemek kaydıyla istediği kadar isim yazmakta özgürdür. 

Oy verme işlemi tamamlandığında divan başkanı ve divan heyeti seçim oy tasnif işlemi bittikten sonra seçin sonucunu divan tutanağına kayıt eder. Seçimli toplantıda oy sandığı görünür bir yerde oy kullanma kabini bulundurulur. 

 

MADDE 9  

Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri 

 

-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 

1.Dernek organlarının seçilmesi, 

2.Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 

3.Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,  

4.Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 

5.Dernek için gerekli olan taşınmaz mallarının satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 

6.Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması, 

7.Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenecek ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarının tespit edilmesi, 

8.Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması veya bu konuda yönetim kuruluna yetki vermesi, 

9.Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya bu konuda yönetim kuruluna yetki vermesi, 

10.Derneğin vakıf kurması, 

11.Derneğin fesih edilmesi, 

12.Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, 

13.Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, 

 

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. 

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır. 

 

MADDE 10  

 

A-Yönetim Kurulunun Teşkili Görev Yetkileri 

Yönetim kurulu dokuz (9) asil ve dokuz (9) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Eğer yönetim kurulu çarşaf liste yöntemi ile belirlenmiş ise yedi (7) gün içersin de ilk toplantısını yaparak görev bölümünü belirler. Yapılan bu toplantıda dokuz asıl üye arasından yönetim kurulu başkanı, 3 Başkan yardımcısı ,  sayman üye, sekreter üye ve 3 yönetim kurulu üyesi olarak görev bölümü yapar. Karar defterine yazılarak yönetim kurulunun görev ve sorumlulukları başlatılır. 

 

Yönetim kurulu, blok liste yöntemi ile seçilmiş ise 7 gün içerisinde ilk toplantısını yapar. 

Daha önce deklare edildiği üzere yönetim kurulu başkanı diğer üyeler arasında görev bölümü yapılmasına nezaret eder.  3 başkan yardımcısı, sayman üye, sekreter ve 3 yönetim kurulu üyesini belirler. 

Eğer blok listede bu görevlendirme yapılmış genel kurul üyelerine deklere edilmiş ise aynı şekilde karar defterine yazılır görev ve sorumlulukları başlatılmış olur. 

 

Yönetim kurulu tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 

 

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

 

B-Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 

.Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, 

.Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, 

.Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak, 

.Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek, 

.Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasının sağlamak, gerekli görülen yerlerde şube açmak, 

.Genel kurulda alınan kararları uygulamak, 

.Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak, 

.Bütçenin uygulanmasını sağlamak, 

.Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek, 

.Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, 

.Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak, 

.İktisadı teşebbüs derneğin menfaatine açmak ve yönetmek, 

.Kamu yararına olan derneklerin yapılması gerekli işlemleri yapmak, 

 

MADDE 11  

 

Denetleme Kurulu Teşkil ve Yetkileri 

Denetim kurulu beş (5) asil ve beş (5) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. 

Denetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. 

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. 

 

 

Disiplin Kurulu Teşkil ve Yetkileri 

Disiplin Kurulu beş (5) asil üyeden oluşur ve Genel Kurul tarafından seçilir. 

Disiplin Kurulu Başkan, 2 Başkan Yardımcısı ve üyeden oluşur. 

Disiplin Kurulunun sorumluluk alanı Dernek üyelerinin dernek tüzüğüne ve meslek kriterlerine uygun davranıp davranmadığını, meslek ilke ve kurallarına aykırı davranışlarda bulunanları tespit edip haklarında rapor düzenlemek, üyelikten çıkarılma, ihtar veya ikaz edilmelerini sağlar. 

Disiplin Kurulu, meslek ilke ve kurallarının uygulanmasını, vatan millet sevgisi ile denizi ve çevreyi koruyan meslektaşların gelişimi ve eğitimi ile ilgili planlar, toplantılar yapabilir bunları yönetim kurulu ile işbirliği içerisinde yapar. Disiplin kurulu dernek yönetimi ve üyeleri için de aynı kriterlerin uygulandığına ve kurallara uyulduğu denetçi olur. 

 

MADDE 12  

Derneğin Gelir Kaynakları 

 

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 

.Dernek üyeliğine giriş ücreti alınması. 

.Üye aidatı: Aylık olarak da 25 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya ve eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Yıllık olarak 300 TL olarak tahsil edilir. 

.Genel ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar. 

.Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler. 

.Derneğin mal varlığından elde gelirler. 

.Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar. 

.Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar, 

.Diğer gelirler 

 

MADDE 13  

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler 

 

-Defter tutma esasları; 

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması takip eden hesap döneminde başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. 

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. 

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. 

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur. 

 

Kayıt Usulü 

 

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. 

 

Tutulacak Defterler 

 

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur. 

1.İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir; 

.Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 

.Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 

.Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 

.İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. 

.Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 

.Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 

Alındı Belgesi Kayıt Defteri Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir. 

1.Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir; 

.(a) bendinin 1,2, ce 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur. 

.Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ve ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. 

 

Defter Tasdiki 

 

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılması sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. 

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi 

 

İşletme hesabı esasına göre kayı tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen)”İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir. 

 

MADDE 14  

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri 

 

-Gelir ve gider belgeleri; 

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-172de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirinin bankaları aracılığı ile tahsili halinde banka tarafında düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler yerine geçer. 

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, be kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır. 

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Aynı Yardım Teslim” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “ Aynı Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. 

Bu belgeler; EK-13, EK-14 ve EK-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Forma veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. 

 

Alındı Belgeleri 

 

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernek Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. 

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı  

 

belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernek Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. 

 

Yetki Belgesi 

 

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ( Dernek Yönetmeliği EK-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. 

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması ölümü işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. 

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi; 

 

Defterler hariç olmak üzere dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak yıl süreyle saklanır. 

 

MADDE 15  

 

Beyanname verilmesi 

 

-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinim yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahalli mülki idare amirliğine verilir. 

 

MADDE 16  

 

Bildirim Yükümlülüğü 

 

-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler 

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi 

 

 

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te yer alan ) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir. 

 

 

 

 

 

 

Taşınmazların Bildirilmesi 

 

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi” ni doldurmak suretiyle mülki idari amirliğine bildirilir. 

 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi 

 

Dernek tarafından yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernek Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. 

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. 

 

Değişikliklerin Bildirilmesi 

 

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde idare amirliğine bildirilir. 

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir. 

 

MADDE 17  

 

Temsilcilik Açma 

 

-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki amirliğine yazılı olarak bildirir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. 

 

MADDE 18  

 

Derneğin İç Denetimi 

 

-Dernek genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarını da denetim yaptırabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlüğünü ortadan kaldırmaz. 

Denetim kurulu tarafından en geç bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. 

 

MADDE 19  

 

Derneğin Borçlanma Usulleri 

 

-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

 

 

MADDE 20  

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği 

 

-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. 

 

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmaz. 

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 

 

MADDE 21  

 

-Tasfiye İşlemleri 

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süreci içinde bütün işlemlerde dernek adına “Tasfiye Halinde Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği” ibaresi kullanılır. 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile ilgili belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklarına çağrıda bulunulur ve arsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. 

Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. 

Tasfiye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedenle dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.  

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatı ile son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. 

Bu göre bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. 

Defter ve belgelerin saklama süresi 5 yıldır. 

 

MADDE 22  

 

Bu tüzükte belirtilmemiş hususunda dernekler kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara affen çıkarılmış dernekler yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. 

 

MADDE 23  

 

Dernek ismi İstanbul Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği isminin Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği olarak değiştirilmesi. 

 

MADDE 24  

Dernek yönetim kurulu üye sayısı mevcut tüzüğüne göre dokuz (9) olan Asil yönetim kurulu ve yedek yönetim kurulu üye sayılarının dokuz (9)’ye çıkarılması. 

 

MADDE 25  

Yeni üye giriş ücreti iptali, üye olmak için ödenecek 200 TL giriş ücretinin iptal edilmesi. 

 

MADDE 26  

Türkiye genelinde şubelerin açılması, aşağıdaki isimleri limanlarda Dernek şubelerinin açılması ve şubelerinin çalışma yönetiminin tespiti, konusu. Dernek yönetim kuruluna yetki verilmesi; 

 1. Kıyı İstanbul Marina 
 1. Setur Ayvalık Marina 
 1. Setur Çeşme Marina 
 1. Setur Kuşadası Marina 
 1. D Marin Didim 
 1. D Marin Turgutreis Bodrum 
 1. Milta Marina Bodrum 
 1. Marmaris Yacth Marina 
 1. Marmaris Netsel Marina 
 1. D Marin Göcek 
 1. Fethiye Ece Marina 
 1. G Marina Kemer 
 1. Setur Antalya Marina 

 

MADDE 27  

 

Dernek yardımlaşma sandığı kurulması, dernek üyelerinin her türlü sağlık ve sosyal ihtiyaçları için destek sağlamak üzere Derneği yardımlaşma sandığı kurulacaktır. 

Yardımlaşma sandığının yönetmelik maddelerin tespiti şubeleri önerisi ve yönetim kurulunun onayıyla tespit edilecektir. 

 

Geçici Madde 1; 

İlk genel kurulda Dernek Organları oluşturana kadar derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin; 

Adı Soyadı Unvan 

Yusuf Ziyauddın KARAGÖZ Yönetim Kurulu Başkanı 

Oğuz GÖR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Şaban KÖSE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Özcan BOSTAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Hızır KALAFAT Sayman Üye 

Ulaş AVİN Genel Sekreter 

Kamil GÜLDAN Yönetim Kurulu Üyesi 

Jale SARI Yönetim Kurulu Üyesi 

Hasan Tahsin KORKMAZ Yönetim Kurulu Üyesi 

 

 

Bu tüzük 27 (yirmiyedi) Madde ve 1 (bir) Geçici Maddeden ibarettir. 

Konuşmayı aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba..